Gemeente Maasdriel - Afsluiting wegen in verband met evenement - diverse straten in Velddriel, Hoenzadriel en Hedel

DeHedelgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - Afsluiting wegen in verband met evenement - diverse straten in Velddriel, Hoenzadriel en Hedel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: tijdelijke verkeersmaatregelen Two Rivers Marathon gemeente Maasdriel _________________________________________________________________________________   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel;   Gelet op: •het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); •het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); •de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); •de Algemene wet bestuursrecht (Awb); •het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt; •dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel is gemandateerd aan de teammanager afdeling Realisatie & Beheer.   Overwegingen : •dat jaarlijks in de Bommelerwaard de Two Rivers Marathon wordt georganiseerd; •dat deze marathon plaats vindt op 17 maart 2024; •dat de route van de marathon een lengte heeft van 42 kilometer en over de dijken van de Waal en de Maas gaat; •dat de opbouw van het evenement start op 17 maart 2024 om circa 08:00 uur en zal uiterlijk circa 18:00 uur weer afgebroken zijn; •dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid het noodzakelijk is om tijdelijk een geslotenverklaring in te stellen op de Hamstraat (vanaf de kruising met de Drielse Veldweg tot aan de Rooijenstraat), de Rooijensestraat, de Hoenzadrielsedijk (vanaf de kruising met de Rooijensestraat tot aan de kruising met de Kievitsham) en de Maasdijk (vanaf de dijkopgang Kweldam tot aan de kruising met de Hamstraat); •dat bovengenoemde verkeersmaatregelen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met dranghekken ter aanvulling op de kruising Hamstraat/Drielse Veldweg, de kruising Maasdijk/Kweldam, de kruising Kievitsham/Rooijensestraat en de kruising Kievitsham/Hoenzadrielsedijk; •dat het verkeer tijdens het evenement op de tijdelijke afsluitingen wordt geattendeerd door het plaatsen van gele borden met de tekst “doorgaand verkeer afgesloten”; •dat het onderliggende wegennet voldoende alternatieven biedt voor het (fiets)verkeer, waarbij sprake is van een beperkte omrijdafstand; •dat de vrije doorgang voor hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) tijdens het evenement te allen tijde wordt gegarandeerd; •dat voor de marathon een evenementenvergunning is verleend; •dat deze verkeersmaatregelen op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit dienen te worden bekrachtigd; •dat de betreffende wegen in beheer zijn bij de gemeente Maasdriel en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit.     Motivering:   Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 Deze maatregel wordt genomen:   •om de veiligheid op de weg te verzekeren •ter bescherming van de weggebruikers en passagiers •in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen: •ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied; •ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied.   Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.   Gehoord:   Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.   Besluit:   1.ten behoeve van de Two Rivers Marathon in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee middels plaatsing van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990: •de Hamstraat, vanaf de kruising met Drielse Veldweg tot aan de Rooijensestraat; •de Rooijensestraat; •de Hoenzadrielsedijk, vanaf de kruising met de Rooijensestraat tot aan de kruising met de Kievitsham; •de Maasdijk, vanaf de dijkopgang Kweldam tot aan de kruising met de Hamstraat; 2.vooraankondigingen te plaatsen bij bovengenoemde wegen om het verkeer te attenderen op de tijdelijke afsluitingen; 3.de genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn op 17 maart 2024 vanaf circa 08:00 uur tot circa 18:00 uur, of zoveel korter of langer als noodzakelijk; 4.dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder 1. genoemde maatregelen niet langer noodzakelijk zijn; 5.bovengenoemde verkeersmaatregelen te bewerkstelligen door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording met afzethekken ter aanvulling.   De bebording te plaatsen op de locatie zoals aangegeven op onderstaande situatietekening. Kerkdriel, 11 januari 2024   Namens het college van Maasdriel,       R. Lamain teammanager afdeling Realisatie & Beheer.       Niet mee eens? Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).   Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHedelgids.nl op 23-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Hedel, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHedelgids.nl
Redactie deHedelgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Hedel
  2. fbd3051991f69482ef9bb9c41cec82ac

Gerelateerde berichten