Gemeente Maasdriel - Plaatsen borden parkeren alleen in de vakken - Parkeerterrein Kasteellaan/Voorstraat in Hedel

DeHedelgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - Plaatsen borden parkeren alleen in de vakken - Parkeerterrein Kasteellaan/Voorstraat in Hedel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: instellen alleen parkeren in de vakken op parkeerterrein aan de Kasteellaan/Voorstraat te Hedel _________________________________________________________________________________   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel;     Gelet op: het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994); het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990); het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW); de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: uitvoeringsvoorschriften BABW); de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt; dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel is gemandateerd aan de teammanager afdeling Realisatie & Beheer.   Overwegingen : dat de gemeenteraad van Maasdriel op 25 april 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Maasdriel (hierna: GVVP) heeft vastgesteld; dat het betreffende parkeerterrein binnen de bebouwde kom is gesitueerd; het parkeerterrein duidelijke parkeervakken bevat; dat veel bezoekers de auto niet juist in de vakken parkeren waardoor er overlast ontstaat voor het overige verkeer; dat daaraan uitvoering wordt gegeven door middel van het plaatsen van een verbod om buiten de vakken te parkeren; dat bovengenoemde maatregel gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord OB205p zoals vermeld in Bijlage 1 van het RVV 1990; dat deze verkeersmaatregelen op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit dienen te worden bekrachtigd; dat de betreffende wegen in beheer zijn bij de gemeente Maasdriel en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit.   Motivering:   Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 Deze maatregel wordt genomen:   om de veiligheid op de weg te verzekeren ter bescherming van de weggebruikers en passagiers in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen: ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied; ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied.   Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.   Gehoord:   Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.   Besluit:   1.door plaatsing van de verkeersbord model E04 met onderbord OB205p zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, alleen parkeren in de vakken in te stellen in Hedel op het parkeerterrein aan de Kasteellaan/Voorstraat; 2.een en ander conform de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met kenmerk VKB11-2024.       Kerkdriel, 15 januari 2024     Namens het college van Maasdriel,       R. Lamain teammanager afdeling Realisatie & Beheer       Niet mee eens? Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).   Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHedelgids.nl op 20-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Hedel, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHedelgids.nl
Redactie deHedelgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Hedel
  2. 80599f0f8b08c259f9ab67cfd66ed3b7

Gerelateerde berichten